Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologie. Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Voorwaarden tot gebruik van deze website

DIVA werkt op dit moment aan een volledig GDPR (General Data Protection Regulation) conform privacybeleid. Heb je hier vragen over? Neem contact op via info@divaantwerp.be.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.divaantwerp.be en alle andere websites die door of namens DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed gepubliceerd worden. DIVA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot DIVA: Gildekamersstraat 9 te 2000 Antwerpen of via info@divaantwerp.be.


Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.


Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Gebruik van de website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over DIVA. Alhoewel DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert DIVA niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die infomatie.


Aansprakelijkheid

De gegevens op onze webpagina's zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits DIVA afhankelijk is van de informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan DIVA niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... aanwezig op de site. DIVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

U dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. DIVA is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie. DIVA is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze website naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert noch dat DIVA gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

DIVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of gegevens die door derden op deze website geplaatst worden. DIVA behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website, geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken. Met de QI API kunnen derden onafhankelijk van DIVA de inhoud van deze website voor eigen producten (her)gebruiken.


Intellectuele rechten

U heeft het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander commercieel gebruik waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de informatie op de website van DIVA is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van DIVA. Met verworven toestemming van DIVA, vertegenwoordigd door stad Antwerpen, mogen afbeeldingen en teksten vrij gedeeld worden mits vermelding van de authentieke bron (copyright) en de authentieke vervaardiger (photo credit). Citeren kan, op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De merken en logo's van DIVA zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken en logo’s is niet toegestaan. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd


Privacybeleid

De persoonsgegevens die DIVA verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door DIVA. Bij het opvragen en verwerken van uw persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand uw persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. DIVA wordt vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Ook AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Iedere persoon die zich inschrijft voor de nieuwsbrief heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van DIVA. U kunt hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan DIVA, Gildekamersstraat 9 te 2000 Antwerpen. Dit verzoek kan bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek kan digitaal worden verstuurd naar info@divaantwerp.be. U kunt uw gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die u onderaan elke nieuwsbrief terugvindt. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief vermeld staat.

De persoonsgegevens die DIVA verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.


Beheer van informatie

De gegevens op onze webpagina's zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. DIVA kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, afhankelijk is van de informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan DIVA niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... aanwezig op de site.

DIVA maakt gebruik van afbeeldingen in haar bezit of ter beschikking gesteld door derden. DIVA heeft redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van gedigitaliseerde werken/foto's te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft DIVA, vertegenwoordigd door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, er toch voor geopteerd om deze werken/foto's te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u meent dat DIVA het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen schendt of indien u meent dat het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met DIVA zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. U heeft het recht om een foto waarop u en/of (een) afstammeling(en) figureert of figureren te laten verwijderen.